The Church of God in Podagatlapalli

Assembly Hall
Podagatlapalli Village, East Godavri, Andhra Pradesh
India