Mabuku Aulere

Chonde tsitsani ndikusangalala kuwerenga mabukuwa mu mtundu wa PDF.

Sangalalani ndi mitu yambiri yamabuku, pamitu yosiyanasiyana, limodzi ndi ma eBook, timabuku taulaliki, timapepala ndi zikwangwani molumikizana ndi Hayes Press.

Search for Truth ndi pulogalamu ya wailesi ya Church of God. Nkhani iliyonse imatsagana ndi eBook. Makope aulere a digito akupezeka kuti mutsatire bwino gawo lathu la Radio Broadcast.

Zinenero zina:

 
 

Ufumu Wa Mulungu Ndi Mtundu Oyera

Anthu amapatsa ufumu wa Mulungu ndi mtundu woyera ndi ofunika kwambiri pa kuwululidwa kwa Malemba Opatulika. Kumvetsetsa koyenera kwa Malemba pamitu imeneyi kungathandizedi kumveketsa bwino masomphenya a Akhristu masiku ano amene amafunitsitsa kukhala ndi umodzi weniweni wa m’Baibulo mu utumiki ndi kulambira. (PDF)

Akukula Wophunzira:

Kosi Yophunzira Baibula Kwa Otsatira A Yesu

Ngati ndinu wophunzira watsopano wa Ambuye Yesu, kapena mukufuna kuphunzira chiphunzitso choyambirira cha Baibulo kwa ophunzira, ndiye kuti maphunzirowa ndi anu. Baibulo limakulongosolani kuti ndinu “mwana mwa Khristu”, munthu amene akufunika kudyetsedwa ndi munthu wina kuti mukule kukula msinkhu: “Monga makanda obadwa kumene, wakulakalaka mkaka wauzimu wangwiro, kuti mukule nawo m’chipulumutso chanu” (1 Petulo 2:2). Maphunzirowa akuganiza kuti ndinu mkhristu wobadwanso mwatsopano (onani Yohane 3), ngakhale kuti chitsimikizo cha chipulumutsocho chikukambidwa mu Gawo 2. Zikulingaliranso kuti mukufuna kukhala wophunzira amene akupitiriza kuphunzira za Khristu ndi kumvera iye. Maphunzirowa ali ndi magawo 23, kugawanika pakati pamitu yogwiritsiridwa ntchito ndindondomeko. Cholinga chake ndi kuphunzitsidwa munjira ziwiri izi: mu gulu limodzi ndi wotsogolera yemwe atsogolerenso gulu muzokambirana za mutuwu (phunziro lililonse likuyembekezeka kutenga pafupifupi mphindi 90), kapena kudziwerengera nokha pa liwiro lanu. (PDF) 

Inu Omwe Muli Khristu:

Kucheza Ndi Okhulupirira Anzan

Bukhu ili lalembedwa kwa okhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu. M’buku ili ndi chikhumbo cha wolemba, kotero kuti apereke mawu za Khristu kuti adzakulitsidwa, ndi kuti iwo amene ali Ake adzathandizidwa mwa kudziŵa choonadi kukula mwa Iye amene ali Mutu, ndiye Khristu (Aefeso 4:15). Chowonadi cha Mulungu sizipezeka mosavuta; chiyenera kufunidwa ndi kufufuzidwa; ndipo chomwe chingakhale chovuta kwambiri kuposa zonse, tiyenera kudzipereka kwa icho tikachipeza. (PDF)

Hala Mu Nyumba Ya Mulungu

Ndipo chotero, tawona, kuti Mulungu sakuyang’ana Mkristu aliyense payekhapayekha wofuna kutchuka, koma iye akufunafuna anthu ogwirizana akumtumikira iye mu umodzi wowoneka umene uli, mwa iwo okha, umboni ku dziko. Chithunzicho chikuyamba ndi munda womwazidwa mbewu, womwe ukuimira Mawu a Mulungu akulalikidwa padziko lapansi. Kutsatira dongosolo lapadera la Mulungu, apa ndi apo, ndi kumwazikana ponseponse, pali mayankho amunthu payekha ku Uthenga Wabwino. ‘Zomera’ zotulukapo ndiye kuti zigwirizane ndi chikhumbo cha Mulungu chakuti izo ziwonjezeke pamodzi ndi okhulupirira ena, kumtumikira mokhulupirika mogwirizana ndi Mawu ake. (PDF) 

Kunyemwa M’kate:

Mbiri Yake, Kuteteza Kwake, Tanthauzo Lake

Kwa ophunzira a Ambuye Yesu Khristu amene amawakonda Mbuye ndi kulemekeza Mawu Ake, pali nthawi yofunikira kwambiri ndipo palibe mwayi wamtengo wapatali kuposa Kudya Mkate.

MAWU OLANKHULIDWA
CHIYAMBI
CHIKHALIDWE CHA MBIRI (CHOCHITIKA)
MUTUKUCHITIKA M’MIPINGO YOYAMBA
KUFARITSA NTCHITO M’CHOONADI
KUCHITA LERO
TANTHAUZO LA KUMBUTSO
KULOWERA MWA WOYERA (PDF)

Ubatizo

Tanthauzo Ndi Kuphunzitsa Kwake

Mawu omaliza a Ambuye Yesu kwa ophunzira khumi ndi mmodzi pa Phiri la ku Galileya ndilofunika kwambiri nthawi zonse. ‘Ndipo Yesu anadza, nati kwa iwo, “Ulamuliro wonse uli mkati kumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ine. Chifukwa chake mukani, phunzitsani anthu a mitundu yonse, ndi kuwabatiza iwo m’dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Atate Mzimu Woyera …” (Mateyu 28:18-19).Ili ndilo lamulo la Ambuye kwa atumwi ake kuphunzitsa ndi kuchita mchitidwe wa ubatizo. Ka mbuku ka kamayesetsa kufufuza zake kufunika, kutenga njira yotakata yotsatizana ndi nkhaniyo. (PDF)

Malangizo Afupi (Omnibus)

Kope lothandizali la omnibus lili ndi maupangiri atatu othandiza komanso achidule pazochitika zingapo zofunika kwambiri zokhudzana ndi kuphunzitsa munthu payekha komanso gulu lonse: Kunyemwa M’kate: Mbiri Yake, Kuteteza Kwake, Tanthauzo Lake; Ubatizo: Tanthauzo Ndi Kuphunziysa Kwake; Za Mipingo Ya Mulungu. (PDF) 

Hayes Press Christian Resources

The Churches of God produces many book titles on a wide range of subjects via Hayes Press, and evangelism booklets, tracts and posters via Victory Tracts & Posters.

Visit these links to browse the full range.